top of page

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy de zogeheten Algemeen verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers.

Waarom we persoonsgegevens opslaan / toestemming?

Stichting Diving Centre “De Langstraat” vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen duiken en dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt. De lidgegevens zijn noodzakelijk voor de eigen verenigingsadministratie en uitvoering van aanmelding (duikbrevetten)  bij Verband Deutcher Tauchlehrer (VDTL).                                                                                Naast het gebruik van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden.

 • Bij inschrijving geeft het lid toestemming voor het verwerken van de gegevens;

 

 • De ledenadministrateur houdt de lidgegevens in de verenigingsadministratie juist en nauwkeurig bij;

 

 • De lidgegevens worden afdoende beveiligd;                                            

 

 • Op verzoek zal Stichting Diving Centre “De Langstraat” inzage verlenen in de eigen opgeslagen lid gegevens;                            

 

 • Stichting Diving Centre “De Langstraat” gebruikt de lidgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

 

Welke gegevens slaan we op;

–  Achternaam

–  Initialen

–  Roepnaam

–  Tussenvoegsel

–  Geslacht

–  Geboortedatum

–  Adres, Postcode en Woonplaats

–  Telefoonnummers (vast en mobiel)

–  E-mailadres

–  Bankrekeningnummer

–  Duikbevretten

 

 

 

 

 

Verwerkingssystemen

Ledenadministraties

Lidgegevens worden verkregen aan de hand van het inschrijf formulier. Deze gegevens worden gebruikt voor de eigen leden administratie alsmede het versturen van elektronische of papieren nieuwsbrieven. De vastlegging geschiedt in een spreadsheet welke uitsluitend is opgeslagen op de PC van een van de door de ALV benoemde bestuursleden met de functie van ledenadministrateur als ook in de database van onze website welke is ondergebracht bij WIX.COM

Verband Deutcher Tauchlehrer (VDTL)

De verstrekte gegevens worden gebruik voor aanvragen van duikbrevetten bij onze duikorganisatie, De VDTL draagt zelfstandig zorg voor een eigen privacy beleid.

Verstrekking gegevens aan derden

Stichting Diving Centre “De Langstraat” verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Minderjarigen                                                                                                  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

 

Bewaartermijn

Stichting Diving Centre “De Langstraat” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.danwel op grond van de wet is vereist.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van hiervoor genoemde verwerking(en) 

*  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor de maximaal termijn van 7 jaar;

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Diving Centre “De Langstraat”.

 

Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens.Het aanspreekpunt hiervoor is de ledenadministratie

 

Beveiliging

Stichting Diving Centre “De Langstraat” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@diving-centre.nl

 

Website / Sociaal media                                                                                                                            

 

Protocol gebruik beeldmateriaal

Stichting Diving Centre “De Langstraat” hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website van Stichting Diving Centre “De Langstraat” en op social media zoals bijvoorbeeld Facebook, twitter en Whatsapp groep van de vereniging. Hieronder kan je de regels lezen, waaraan Stichting Diving Centre “De Langstraat” zich houdt als het gaat om beeldmateriaal van leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/social media

 • Stichting Diving Centre “De Langstraat” beheert de website Diving-Centre.nl Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de stichting, de activiteiten en evenementen die Stichting Diving Centre “De Langstraat” organiseert. Deze informatie is bestemd voor (jeugd) leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij Stichting Diving Centre “De Langstraat”. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.

 • Tijdens alle activiteiten mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden.

 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

 • Er worden geen foto’s van jeugdleden geplaatst op de website van Stichting Diving Centre “De Langstraat”, als de ouders/verzorgers hier tegen bezwaar hebben gemaakt.

 • Namen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij Stichting Diving Centre “De Langstraat” zoals leden van het bestuur en instructeurs. Als de betreffende persoon het hiermee niet eens is, wordt de achternaam alsnog verwijderd.

 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor Stichting Diving Centre “De Langstraat”, zoals leden van bestuur en instructeurs.

 • Als ouder/verzorger van jeugdleden problemen heeft met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen;

 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen Stichting Diving Centre “De Langstraat” website, facebook-pagina en andere eigen sociale media.

 

Maken van foto en video opnames

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn :

  • Duikopleidingen en recreatieve duiken;

  • Door de vereniging georganiseerde evenementen;

  • Door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;

  • Overige verenigingsactiviteiten;

 • Het is niet toegestaan foto’s en of video opnames te maken in kleedruimten.

 

Bewaking privacy gebruik van opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hiervoor;

 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van de vereniging.

 • Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Gegevens buiten de reikwijdte van de vereniging

Buiten de reikwijdte van Stichting Diving Centre “De Langstraat” vallen alle gegevens die een clublid zelf ergens achterlaat of publiceert zoals op Whatsapp, Facebook, Instagram e.d. Ook al zijn deze met de duiksport gerelateerd.

Kortom: Alle informatie die buiten Stichting Diving Centre “De Langstraat”om door een lid op internet wordt geplaatst, valt buiten het privacy-bereik van onze club.

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met ons!.

 

 

Contactgegevens

Contact persoon:          :  Richard de Hart

Functie:                         :  Voorzitter

Adres                            :  Looierij 57 5142 HN  Waalwijk

Meer info                       : www.diving-centre.nl

Mail                               : Info@diving-centre.nl

 

 

Waalwijk

16 juli 2018

Privacy Verklaring  & Beleid

bottom of page